رفتن به نوشته‌ها

بررسی رابطه هوش اخلاقی با ترجیح سبک های تدریس ونگرش شغلی معلمان

بررسی رابطه هوش اخلاقی با ترجیح سبک های تدریس ونگرش شغلی معلمان

 

عنوان تحقیق: بررسی رابطه هوش اخلاقی با ترجیح سبک های تدریس ونگرش شغلی معلمان 

فرمت فایل: Word

تعداد صفحات: 110

توضیح مختصر:

هوش اخلاقی یکی از ابعاد هوش است که می تواند چارچوبی برای عملکرد صحیح انسانها را فراهم آورده و به عنوان یک عامل پیش بینی کننده رفتار شان محسوب شود.معلمان با داشتن هوش اخلاقی میتوانند اعتماد ایجاد کنند که این امر موجب بهبود یادگیری و اطمینان خاطر در کسب و کار می شود. هدف اين پژوهش، بررسی رابطه هوش اخلاقی با ترجیح سبکهای تدریس و نگرش شغلی معلّمان مدارس دخترانه ابتدایی شهرستان اردکان در سال تحصیلی94-93 بود. این پژوهش از نوع توصیفی از نمونه پژوهش های همبستگی با رویکرد پیمایشی با استفاده از پرسشنامه استانداردمی باشد .نمونه پژوهش حاضر را 140 نفر از معلّمان مدارس دخترانه ابتدایی شهرستان اردکان تشكيل دادند. داده­ها با استفاده از سه پرسشنامه 40 سوالي پرسشنامه هوش اخلاقی لينيك و كيل (2011)، پرسشنامه 40 سوالی سبكهای تدريس گراشا و ریچمن (1996) و پرسشنامه 61 سوالی نگرش شغلی (عظيمي، گودرزي، انصاري،پيرايش و عبديزرين، 1390) جمع آوري شد. 11 فرضيه در پژوهش حاضر با استفاده از روش های‌ ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون (به روش ورود) مورد تحلیل قرار گرفتند. نتايج نشان داد رابطه هوش اخلاقی معلّمان با نگرش شغلی و ترجیح سبکهای تدریس آن ها (به جز ترجیح سبک تدریس اقتدارگر) معنادار است (05/0> p). همچنین، هوش اخلاقی و نگرش شغلی معلّمان قادر به پیش بینی همه سبکهای تدریس مرّجح آن ها (به جز ترجیح سبک تدریس اقتدارگر) بودند (05/0 > p). بنابراین، عواملی نظیر برخورداری از شایستگی هایی همچون توانایی تشخیص اشتباهات و مدیریت عملکرد، مسئولیت‌پذیری، مهارت های اجتماعی و تأثیر ارزیابی های عملکرد در معلّمان وآگاهی آنها از روش های نوین تدریس همچنین اضافه شدن مولفه های پردازش اطلاعات علمی و اجتماعی ، ضمن شناساندن هوش اخلاقی و تقویت آن در انتخاب بهترین روش تدریس وجلب اعتمادبه معلم به عنوان تبيين هاي اين يافته ها مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

 واژه­های کليدی: هوش اخلاقی، ترجیح سبکهای تدریس، نگرش شغلی

 فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………….10

فصل اول کلیات پژوهش:…………………………………………………………………………………………………………….11

1-1-مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………………..12

1-2-بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………..13

1-3- اهمیت وضرورت مسئله:……………………………………………………………………………………………………..17

1-4- اهداف تحقیق:……………………………………………………………………………………………………………………20

1-5- فرضیات تحقیق :………………………………………………………………………………………………………………..20

1-6- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..20

1-6-1-قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………………..20

1-6-2-قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………………………20

1-6-3-قلمروموضوعی……………………………………………………………………………………………………………….20

1-7-تعاریف مفهومی و عملیاتی مفاهیم کلیدی………………………………………………………………………………21

تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………………….21

تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………………….24

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………..25

2-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………26

2-2-هوش اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………..29

2-3-مفهوم سبکهای تدریس………………………………………………………………………………………………………..37

2-3-1-اهمیت سبک تدریس……………………………………………………………………………………………………….41

2-3-2دیدگاه ها در مورد ترجیح سبک تدریس………………………………………………………………………………44

2-4-نگرش شغلی………………………………………………………………………………………………………………………47

2-4-1-اهمیت نگرش…………………………………………………………………………………………………………………47

2-4-2ویژگیهای نگرش……………………………………………………………………………………………………………….51

2-4-3-رضایت درونی………………………………………………………………………………………………………………..57

2-4-4-نظریه های مختلف در مورد نگرش(رضایت)شغلی………………………………………………………………57

2-4-5-عوامل تاثیر گذار بر نگرش شغلی………………………………………………………………………………………58

چارچوب نظری…………………………………………………………………………………………………………………………..60

2-5-مطالعات داخلی و خارجیو……………………………………………………………………………………………………63

مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………..63

مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………66

فصل سوم:مواد و روشها……………………………………………………………………………………………………………….67

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………68

طرح کلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….68

جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………….68

نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………..68

ویژگیهای نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………..68

ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….68

روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………..72

روشهای توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………72

روش های استنباطی مربوط به آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………….72

فصل چهارم:نتایج……………………………………………………………………………………………………………………….73

مفدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..74

یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………75

یافته های استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………….81

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….90

نتایج مربوط به فرضیهئهای پژوهش………………………………………………………………………………………………90

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………96

پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………..97

پیشنهادابه پژوهشگران آینده………………………………………………………………………………………………………….98

پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………..98

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………….100

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………..101

 فهرست جدول­ها

عنوان صفحه

جدول3-1:ضرایب پایایی پرسشنامه هوش اخلاقی …………………………………………………………………………69

جدول3 -2 : ضرایب پایایی پرسشنامه سبکهای تدریس گراشا و ریچمن……………………………………………70

جدول 3-3 : ضرایب پایایی پرسشنامه نگرش شغلی………………………………………………………………………..72

جدول4-1: شاخصهای مربوط به فراوانی معلمان بر اساس تحصیلات آنها………………………………………….75

جدول4-2: شاخصهای مربوط به فراوانی معلمان بر اساس سابقه آنها…………………………………………………77

جدول4-3:شاخصهای مربوط به فراوانی سنی افراد حاضر در نمونه پژوهش……………………………………..79

جدول4-4:شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………..81

جدول 4-5: رابطه بین هوش اخلاقی و نگرش شغلی ……………………………………………………………………..82

جدول 4-5: رابطه بین هوش اخلاقی و نگرش شغلی ……………………………………………………………………..82

جدول 4-6: رابطه بین هوش اخلاقی و سبک تدریس خبره………………………………………………………………82

جدول 4-7: رابطه بین هوش اخلاقی و سبک تدریس اقتدارگرا…………………………………………………………83

جدول 4-8.: رابطه بین هوش اخلاقی و سبک تدریس شخصی…………………………………………………………83

جدول 4-9: ضریب همبستگی و سطح معناداری بین هوش اخلاقی و سبک تدریس تسهیل گر…………….84

جدول 4-10: ضریب همبستگی و سطح معناداری بین هوش اخلاقی و سبک تدریس وکالتی……………….84

جدول 4-11: نتايج تحليل رگرسيون چندگانه در پيش بيني سبک تدریس خبره بر اساس هوش اخلاقی و نگرش شغلی………………………………………………………………………………………………………………………………85

جدول 4-12: نتايج تحليل رگرسيون چند گانه در پيش بيني سبک تدریس اقتدارگرا بر اساس هوش اخلاقی و نگرش شغلی…………………………………………………………………………………………………………………………..86

جدول 4-13: نتايج تحليل رگرسيون چند گانه در پيش بيني سبک تدریس شخصی بر اساس هوش اخلاقی و نگرش شغلی…………………………………………………………………………………………………………………………..87

جدول 4-13: نتايج تحليل رگرسيون چند گانه در پيش بيني سبک تدریس خبره بر اساس هوش اخلاقی و نگرش شغلی………………………………………………………………………………………………………………………………88

جدول 4-13: نتايج تحليل رگرسيون چند گانه در پيش بيني سبک تدریس وکالتی بر اساس هوش اخلاقی و نگرش شغلی………………………………………………………………………………………………………………………………89

 فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 4-1: فراوانی سطح تحصیلات افراد نمونه…………………………………………………………………76

نمودار 4-2: فراوانی افراد نمونه………………………………………………………………………………………..78

نمودار 4-3. فراوانی سنّی افراد نمونه…………………………………………………………………………………80

 

 


جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

بازدیدها: 0

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *