رفتن به نوشته‌ها

خلاصه کتابPDF روانشناسی پرورشی نوین (روانشناسی یادگیری و آموزش) تالیف دکتر علی اکبر سیف

خلاصه کتابPDF روانشناسی پرورشی نوین (روانشناسی یادگیری و آموزش) تالیف دکتر علی اکبر سیف

 

خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی نوین (روانشناسی یادگیری و آموزش)

تالیف دکتر علی اکبر سیف

خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی نوین در قالب فایل PDF و شامل 21 فصل خلاصه شده در 130 صفحه به صورت تایپ شده تهیه شده است.

قابل پرینت و تبدیل شدن به فایل ورد

خلاصه ای از 21 فصل از کتاب

 

کتاب «روانشناسي پرورشي نوين» نوشته‌ی دکتر «علي‌اکبر سيف» به توضیح و تبیین روان‌‌شناسی یادگیری و آموزش می‌پردازد. نویسنده در این كتاب مخاطبان را با نظریه‌ها، قوانین اصول روان‌شناسی یادگیری و انگیزش، كسب دانش‌ها و مهارت‌های لازم درباره‌ی اصول و مبانی روان‌شناسی پرورشی آشنا می‌کند. علاوه بر آن چگونگی كسب توانایی استفاده از نظریه‌ها و قوانین یادگیری و انگیزش در طراحی فعالیت‌های آموزشی و نظایر آن نیز در این کتاب ارائه شده است. مفاهیم كلی روان‌شناسی پرورشی، هدف، آمادگی یادگیرندگان، یادگیری و انگیزش، آموزش و ارزشیابی عنوان‌هایی است که در فهرست این کتاب به چشم می‌خورد. کتاب حاضر خلاصه ای 130 صفحه ای از کل کتاب (720 صفحه) می باشد که سایت دانشجوقم در اختیار دانشجویان عزیز قرار داده است.

 

این کتاب تالیف دکتر علی اکبر سیف می باشد.؛لازم به ذکر است این کتاب چندسالی است برای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تدریس می شود و همچنین از این کتاب بعنوان منبع کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی استفاده می شود .

 

+ هدیه ویژه 

پاورپوینت کل کتاب شامل تمامی فصل های کتاب و مفاهیم و اصطلاحات در230 اسلاید ؛

 

 

فهرست موضوعی کتاب

فصل اول : تعریف روانشناسی پرورشی 7

تعریف پرورش9

پرورشو کارآموزي9

تعریف آموزش10

تفاوت یادگیري و رفتار10

تفاوت رفتار با عملکرد11

تفاوت یادگیري و تفکر 11

مقایسه آموزشبا یادگیري 11

فصل دوم : پژوهش در روان شناسی پرورشی 13

هدفهاي روان شناسی پرورشی14

مقایسه روشهاي پژوهشکمیو کیفی17

مراحل انجام پژوهش17

فصل سوم : مراحل و هدف هاي آموزش 19

طرح هفت مرحلهاي هدف گزینی تایلر 20

فصل چهارم : طبقه بندي هدف هاي آموزشی 27

طبقه بندي بلوم از هدفهاي آموزشی 27

فصل پنجم : ویژگی هاي ورودي یادگیرندگان 36

تعریف و مشخصات رفتار ورودي 36

ویژگیهاي رفتار ورودي 36

فصل ششم : نظریه هاي رشد شناختی42

رشد و یادگیري49

فصل هفتم : نظریه هاي رفتاري یادگیري 53

فصل هشتم : نظریه هاي شناختی یادگیري 60

فصل نهم : نظریه چند پردازي یادگیري ( نظام یاد ) 70

فصل دهم : نظریه سازندگی یادگیري 75

فصل یازدهم : انگیزش و یادگیري 80

فصل دوازدهم : روش هاي آموزش و غیر مستقیم 86

فصل سیزدهم : آموزش براي یادگیري در حد تسلط 92

فصل چهاردهم : آموزش به کمک روش هاي تغییر رفتار 94

فصل پانزدهم : آموزش برنامه اي و ماشین آموزشی 101

انواع برنامه هاي آموزشبرنامهاي 103

فصل شانزدهم : آموزش مهارت ها و راهبردهاي یادگیري و مطالعه 105

فصل هفدهم : آموزش مفاهیم و اصول 110

«5» روان شناسی تربیتی

فصل هجدهم : آموزش حل مسأله و تفکر انتقادي 114

فصل نوزدهم : آموزش هوش و آفرینندگی 120

فصل بیستم : مفاهیم کلی ارزشیابی 125

فصل بیست و یکم : تهیه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 130

منابع:

 

 قسمتی از متن کتاب

فصل اول : تعریفروانشناسیپرورشی

روان شناسی پرورشی چنانچه از نام آن پیداست برخاسته از دو نظام مستقل یعنی روانشناسی و پرورش ( آموزش و

پرورش ) است .

روان شناسی پرورشی شاخهاي از علم روان شناسی است که در خدمت پرورش کاران قرار دارد . روان شناسی خود یکی از

شاخههاي علوم تجربی و علوم تجربی نیز یکی از دانشها یا معرفتهاي بشري است . ویژگی مهم علوم تجربی این است

که یافتههاي آن از راه مشاهده تجربی به دست میآید . در علوم تجربی مشاهده به دو شکل عمده مشاهده طبیعی و

مشاهده کنترل شده صورت میگیرد . منظور از مشاهده طبیعی دقت کردن در امور هستی بدون دخل و تصرف در

آنهاست . مشاهده کنترل شده به آن نوع مشاهده گفته میشود که دانشمند ابتدا در موقعیت ه اي مورد نظر خود

تغییراتی ایجاد مینماید و آن گاه به مشاهده نتایج حاصل میپردازد .

روان شناسی علم مطالعه رفتار و فرآیندهاي شناختی و ذهنی زیربناي رفتار است .

تعریفپرورش

پرورش عبارت است از جریانی منظم و مستمر که هدف آن کمک به رشد جسمی و شناختی ، روانی ، اجتماعی یا به

طور کلی رشد شخصیت پرورش یابندگان در جهت هنجارهاي مورد پذیرش جامعه و نیز کمک به شکوفا کردن

استعدادهاي آنها است .

پرورشو کارآموزي

هدف کار آموزي، بر خلاف پرورش ، شکوفا ساختن استعدادهاي همه جانبه افراد یا رشد شخصیت آنان نیست . بلکه

منظور آن دادن فنون و مهارتهاي مورد نیاز به کارآموزان براي انجام شغل یا حرفهاي معین است بنابراین کار آموزش را

باید بخش کوچکی از پرورش دانست که هدف آن تربیت افراد پذیرفتن مشاغل و تخصصهاي گوناگون است .

تفاوت هاي بین نهادهاي پرورش و دوره هاي کارآموزي

1 –پرورش فرآیندي است گسترده و دراز مدت با هدفهاي کلی و جامع ، در حالی که کارآموزي فعالیتی است محدود

و مشخص با هدفهاي دقیق که معمولاً در مدت زمانی نسبتاً کوتاه انجام میگیرد .

2 –پرورش غالباً وظیفه نهادهاي رسمی و دولتی است در حالی که دورههاي کارآموزي را بیشتر مؤسسات صنعتی و

خدماتی خصوصی و گاه دولتی براي تأمین نیروي انسانی متخصص خود تأسیس و اداره میکند .

روانشناسی تربیتی «10»

3 –دورههاي پرورشی عموماً بسیار کلی و جامع و مستمر هستند ، اما هدفهاي کارآموزي معمولاً محدود ، مشخص و

مقطعی هستند.

4 –در نظامهاي پرورشی ، پرورش یابندگان آزادند تا با بهره گیري از امکانات گوناگون نهادهاي پرورشی مانند معلمان ،

دروس مختلف و … و با توجه به علائق و استعدادهاي متنوع خود ، مسیرهاي دلخواه را برگزینند . اما در دوره ه اي

کارآموزي ، کارآموزان موظفند به رغم علاقهها و استعداد هاي مختلف خود به سوي هدفهاي واحدي که در برنامه آن

دورهها در نظر گرفته شدهاند پیش بروند .

تعریفآموزش

منظور از آموزش فعالیتی است که در خدمت پرورش و کارآموزي قرار دارد . آموزش به فعالیتهایی گفته میشود که با

هدف آسان ساختن یادگیري از سوي آموزگار یا معلم طرح ریزي میشود و بین آموزگار و یک یا چند یادگیرنده به

صورت کنش متقابل جریان مییابد .

بنا به تعریف دیگري آموزش هرگونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرح ریزي شدهاي است که هدف آن آسان کردن یادگیري

در یادگیرندگان میباشد .

تعریفیادگیري

یادگیري به فرآیند ایجاد تغییر نسبتاً پایدار » : معروفترین تعریف براي یادگیري ، تعریف کیمبل 1 است . وي میگوید

در رفتار یا توان رفتاري گفته میشود که حاصل تجربه است و نمیتوان آن را به حالتهاي مترقی بدن مانند آنچه بر اثر

بیماري ، خستگی ، یا داروها پدید میآید نسبت داد .

باید توجه داشت که گرچه هر نوع یادگیري به تغییر می انجامد ، اما هر نوع تغییري یادگیري به حساب نمیآید .

تفاوت یادگیري و رفتار

یادگیري نوعی توانایی است که در فرد ایجاد میشود و تنها از طریق مراجعه به رفتار آشکار فرد م یتوا ن از آن اطلاع

حاصل کرد . رفتار به اعمال و حرکات مختلف درونی و بیرونی فرد گفته میشود که به دو دسته رفتارهاي آشکار 2 و

نهان 3 تقسیم میگردد. رفتار آشکار به اعمالی که مستقیماً قابل مشاهدهاند گفته میشود مانند صحبت کردن ، نوشتن و

از این قبیل . رفتار نهان به اعمال درونی فرد که به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند گفته میشود مانند ، تفکر ، تخیل

و مانند اینها .

 

 


جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

بازدیدها: 0

منتشر شده در فایل و محصولات دانلودیکتاب و فایل pdf

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *