رفتن به نوشته‌ها

دانلود رایگان فایل مارکسیسم ساختارگرا با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل مارکسیسم ساختارگرا با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل مارکسیسم ساختارگرا با فرمت pdf

 

معرفی کتاب:(مارکسیسم ساختارگرا)

(مارکسیسم ساختارگرا)، نظریه‌اای هست که به تحلیل جبررگرایی درر ماارکسیسم می‌پرداازد و براای نخستین باار، توسّط لویی آلتوسر، مطررح شد. ااو درر تحلیل ااین مسئله، می‌گوید که ” بااید فلسفه ماارکسیستی راا ااز علم جامعه‌شناسی مارکسیستی، متماایز کرد، شبیه تماایز میاان شیمی و فیززیک.(مارکسیسم ساختارگرا)

درر جاایی ساایر عنواان می‌داارد که بااید به جواامع به عنواان میاان سااختارهاا نگرریست نه به عنواان میاان جوهرهاا.

ماارکسیسم بااید درر عین اآنکه اانسجام منطقی خود راا حول فررض زیربناای ااقتصاادی («بعد شیمیایی») حفظ کند، بااید سااختارهاای نسبتاً مستقل راا مفروض بداارد. ااز تماام مهمتر (به زعم آلتوسر) اایدئولوژی به عنواان یک مجموعة زبانی و سااختاری مطررح هست.(مارکسیسم ساختارگرا)

ااو در جاایی ساایر به بحث درباارهٔ قواانین می‌پررداازد و به قواانین باا عینکی منتقداانه نگااه کررده و می‌گوید که قواانین جواامع بشرر نبااید به صوررتی پیچیده بااشند بلکه بااید به صوررتی قاابل اارزیابی و تجربی و سااده بااشند.(مارکسیسم ساختارگرا)

مولف:نیکوس پولانزاس

مترجم:دکتر حسین بشیریه

زبان:فارسی

تعداد صفحات:9

کیفیت صفحات:عالی

فرمت کتاب:پی دی افpdf

 

 

بازدیدها: 0

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *