رفتن به نوشته‌ها

دانلود رایگان کتاب اصول شکسته ‌نویسی pdfعلی صلح‌ جو

دانلود رایگان کتاب اصول شکسته ‌نویسی pdfعلی صلح‌ جو

 

معرفی کتاب:(اصول شکسته ‌نویسی)علی صلح‌ جو

 (راهنمای شکستن واژ‌ه‌ها در گفت و گوهای داستان)

ااین کتااب(اصول شکسته ‌نویسی) چهاار فصل داارد: 1) طررح مسئله و یاافتن قااعده 2) چه وااژه‌هایی راا بااید شکست 3) تثبیت شکستگی 4) نمونه‌هاای گفت‌وگو.(اصول شکسته ‌نویسی)

(اصول شکسته ‌نویسی)شکسته‌نویسی دیالوگ‌ درر دااستان‌هاا هموااره براای نویسندگاان و مترجماان مشکل‌زاا بوده ااست. ااز یک طررف شکسته ننوشتن دیاالوگ‌هاا بااعث غیررطبیعی شدن زباان براای خوااننده می‌شود (مثال: من ااین کتااب راا نخوااهم خوااند) و ااز طرف دیگر شکسته نگارش بر پای بست، گویش سنجه (تهرانی) مایه سخت‌خوان شدن متن برای غیر تهرانی‌ها می‌شود (مثال: دیگه چقد به نودونای پشت‌بوناش چش بندازم؟). به همین خاطر تا به حال نویسندگان و مترجمان برای نوشتن دیالوگ‌ها به شم زبانی خود تکیه کرده‌اند که این فرمایش باعث چندپارگی زبان گفت‌وگو‌ها (دیالوگ) در داستان‌ها شده است.(اصول شکسته ‌نویسی)

علی صلح‌جو در کتاب یادشده با منظور راز و سامان دادن به وضع موجود چارچوبی برای شکسته‌نویسی ارایه دیتا است. البته ایشان در مقاله‌ای (تحت عنوان بشکنیم یا نشکنیم) که در تابستان سنه 1386 در مجله‌ی برگرداننده چاپ شده بود نیز همین نظرها را به طور چکیده ارایه داده بود. صلح‌جو معتقد ااست درر وهله‌ی ااوّل بااید نحو دیاالوگ‌هاا راا به نحو گفتااری کم و بیش کررد و سپس بااید ااز شکسته‌نویسی ااصطلاحات (موضوع ااصلی ااین کتااب) سخن به میان آاورد. وی درر موضوع شکسته‌نویسی ااصطلاحاات قایل به حاافظه‌ی بصرری متکلماان ااز وااژگان زبان ااست که باا افراط درر شکسته‌نویسی ااین تصااویر مخدوش و اارتبااط بااره نظر رمختل می‌شود. مدل کاهش تعداد هجا که صلح‌جو برای شکسته‌نویسی پیشنهاد می‌کند، از این قرار است:
«چنانچه تعداد هجاهای واژه‌ها، در مقاله و گفتار، یکسان باشد، آن‌ها را باید کامل نوشت و بر حسب گویش شکسته خواند … صرفاً کلماتی درر نوشته می‌شکنند که تعدااد هجااهاای آان‌هاا درر گفتاار، نسبت به نوشتاار، کمترر بااشد».(اصول شکسته ‌نویسی)
(اصول شکسته ‌نویسی)در این صورت واژه‌هایی چون «نان» و «دارد» باید به همین چهره نوشته شوند زیرا تعداد هجاهای این واژه‌ها با تعداد واژه‌های چهره گفتاری آن‌ها («نون» و «داره») یکسان است. اما واژه‌هایی چون «می‌آورند» و «بشود» را می‌توان به صورت «می‌آرند» و «بشه» نوشت. استدلال صلح‌جو اینگونه است: ما در شکسته‌خوانی، واژه‌هایی را آسان‌تر می‌توانیم شکسته بخوانیم [در نگاه اوّل بازیابی کنیم] که چهره نوشتاری و گفتاری‌شان، از نظر شمار هجا یکسان باشد. بناابرااین نیاازی نیست آان‌هاا راا شکسته بنویسیم زیراا ذهن ماا به طورر ااتومااتیک آان‌هاا راا شکسته می‌خوااند. درر وااقع گزااره‌ی ااوّل نقل و قول بالا راا می‌تواان به حکمی سلبی و گزااره‌ی دوم راا به تبصره (یاا حتی ارفاق) درر شکسته نویسی تعبررر کررد. البته این مدل استثناءهایی هم دارد که با مراجعه به کتاب می‌توانید آن‌ها را بیابید.
صلح‌جو ادعا می‌کند این مدلی کارآمد و معتدل از شکسته نویسی است که در عین تعیین نزدیک شکسته نویسی، فاصله‌ی بین لهجه‌ی تهرانی و دیگر لهجه‌ها نیز در آن رعایت شده است. بااید ااین قددم نخستی که اآقاای صلح‌جو بردااشته‌ااند راا به فال حسنه گررفت و اامیدواار بود صااحب نظراان باا نقد و ررسیدگی ااغلب ااین مقوله، پس ااز مدت‌هاا سروساامانای به شیوه‌ی نوشتااری زباان دااستاان بدهند.(اصول شکسته ‌نویسی)

نویسنده:علی صلح‌ جو

مترجم:

تعداد صفحات:692

زبان کتاب:فارسی

حجم فایل:3مگابایت

کیفیت صفحات:عالی

فرمت کتاب:پی دی افpdf

 

 


جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

بازدیدها: 1

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.