رفتن به نوشته‌ها

دانلود رایگان کتاب کاربرد مزاج شناسی در ازدواج و زناشویی pdf

مقدمه
به علت ضعف طب مدرن در درمان بیماري ها و عوارض بالاي دارو هاي شیمیایی ، غلبه سرمایه داري بر تحولات وتحقیقات طب مدرن ، هزینه بسیار بالاي درمان و وابستگی ایـن طـب بـه جراحـی و تکنولـوژي ، بـشریت در یـک چرخش صد و هشتاد درجه اي به طب سنتی و کل نگر، توجه جدي کرده است .

اعلامیه سازمان جهانی بهداشـت در حدود ده سال پیش با بر شمردن آفات و بحرانهاي طب مدرن ، کشورها را دعوت به توجه جـدي بـه مکاتـب طبـی دیگر از جمله طب سوزنی، طب هندي ، آیورودا ، طب سنتی چین، طب سرخ پوستان و غیره میکند .
اساساً طب سنتی در اروپا در حدود 400 سال پیش توسط «پاراسلوس» و نیز در کشور خودمان در سـال 1334 توسط «جهانشاه صالح» وزیر بهداشت وقت، با یک روند سیاسی، استعماري و برنامهریزي شده کنار رفت .
تصور اولیه این است که طب سنتی منسوخ شده است و روش هاي درمانی آن غیر علمی است یا پاسخگو نیست اما حقیقت این است که نه تنها در مقام نظر هیچ مقاله ي علمی در رد تئوري «سردي و گرمی » نوشته نشده اسـت بلکه یافته هاي جدید ، تئوري مزاج ها (سردي ، تري ، گرمی و خشکی ) و اخلاط (صفرا ، سودا ، دم و بلغم) را تأییـد میکند .
به علاوه در مقام عمل هم درمانگر بودن و آم کار دي طب سنتی ، شگفت انگیز بـوده اسـت . بطـوري کـه در شـهر تهران مطب هاي طب سنتی روز به روز پر رونق تر می شوند و نیز در دیگر کشورهاي جهان رشـد طـب سـنتی (بـه مفهوم اعم آن ) رو ز به روز در حال گسترش است و عوامل گفته شده در بالا و همچنین دیگر مزایای طـب سـنتی (منطبق بودن بر فرهنگ دینی ، در دسترس بودن ، ارزان بودن ، خود کفایی دارویـی و حتـی نقـش صـادر کننـده داشتن، تولید علم به معناي واقعی کلمه به طوري که از کل دنیا متقاضی تعلیم طب سنتی ایران شـوند و بـسیاري مزایاي دیگر که در این مقدمه مجال ذکر آنها نیست ، ) مجموعۀ دانشگاهی کشور را بر آن داشت که طب سـنتی را به عنوان یک رشته مستقل، زیر مجموعه دانشگاه تهران قرار دهد .
به همین منظور میتوان مسائل و مشکلاتی را که جامعه با آن ها روبروست و در طب سنتی سـرنخ هـایی از آن وجود دارد از این منابع استخراج کرد . شاید بتوان گفت که بسیاري از مشکلاتی که اکنون در جامعه مطرح است و کارشناسان به هر دري میزنند تا آن را حل کنند میتواند با رویکرد به سنت و علوم سنتی قابل حل باشد یا حداقل دریچه اي را به روي ما بگشاید .
از جمله این معضلات و بحرانها مسئلۀ خانواده میباشد .

قبل از وارد شدن به بحث لازم است یک سري از مقدمات طب سنتی ذکر شـود تـا در خـلال آن، دسـته بنـدي مطالب و جایگاه آنها در طب سنتی مشخص شود و خواننده بداند که هر بحث کجاي این طب قرار میگیـر د تـا در صورت علاقه بتواند به منابع اصلی طب سنتی مراجعه کرده و مطالعات تفصیلی را در آنجا پیگیري کند .

[purchase_link id=”132126″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

 

از مطالب زیر دیدن کنید

بازدیدها: 41

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *