رفتن به نوشته‌ها

دانلود سمینار بررسی تغییرات سطح سرمی هورمون انسولین در مبتلایان به ژیاردیوزیس در شهرستان رودسر

دانلود سمینار بررسی تغییرات سطح سرمی هورمون انسولین در مبتلایان به ژیاردیوزیس در شهرستان رودسر

دانلود سمینار بررسی تغییرات سطح سرمی هورمون انسولین در مبتلایان به ژیاردیوزیس در شهرستان رودسر

 

بررسی تغییرات سطح سرمی هورمون انسولین در مبتلایان به ژیاردیوزیس در شهرستان رودسر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته بیوشیمی

 

 

چکیده

مقدمه و هدف : عفونت­های انگلی-روده­ای بویژه عفونت ناشی از ژیاردیا لامبلیا مسبب عوارض بسیاری همانند اسهال چرب، تهوع، لاغری، کاهش وزن و کمبود انواع ویتامین­ها بخصوص ویتامین­های محلول در چربی است که این به­علت سوجذب ریزمغذی­ها گزارش شده است. این عفونت­ها در اغلب کشورها (از جمله آمریکا – انگلیس و بسیاری از کشورهای آفریقایی، آسیایی و ایران) جز مشکل­های سلامتی حاد بشمار می­روند به­طوری­که مبتلایان نیازمند مراقبت­های شدید پزشکی هستند. بیماری ژیاردیوزیس می­تواند بر ترشح هورمون انسولین در اثر تغییر در سطح و کاهش فعالیت دی ساکاریدازها، تغییر در جذب ریزمغذی­ها و یا مصرف هورمون انسولین اختلال ایجاد کند که این مساله تاثیر زیادی بر سلامتی افراد می­گذارد. لذا بررسی این رابطه در این پژوهش انجام شد.

روش اجرا : برای این منظور، یک جامعه آماری 200 نفری شامل 18 نفر زن و 182 نفر مرد با گروه­­های سنی مختلف انتخاب شد. این افراد از کلینیک تشخیص پزشکی شهرستان رودسر انتخاب شدند و به دو گروه شاهد (120 نفر) و گروه مبتلا به ژیاردی لامبلیا (80 نفر) تقسیم شدند. این مطالعه بر روی دو گروه سنی مختلف شامل افراد بالای 18 سال (149 نفر) و افراد زیر 18 سال (51 نفر) نیز انجام شد. سطح هورمون انسولین در سرم فیزیولوژیک در این افراد با استفاده از کیت الایزا اندازه گیری شد و تفاوت بین دو گروه با آزمون t نمونه­های مستقل بررسی شد.

یافته ها :نتایج پژوهش نشان داد که افراد سالم با محدوده طبیعی گلوکز در بدن دارای متوسط انسولین سطح سرمی µlU/ml 33/6 با محدوده تغییرات 4-5/7 هستند. متوسط انسولین سطح سرمی در افراد مبتلا به ژیاردیا لامبلیا µlU/ml 82/3 با محدوده تغییرات 1/2 تا 4/4 اندازه­گیری شد. تفاوت میزان انسولین در دو گروه در سطح معنی­داری 95 درصد معنی­دار بود. این تفاوت برای هر دو گروه سنی زیر 18 سال و بالای 18 سال به­طور جداگانه به­عمل آمد و در هر دو گروه در سطح 95% معنی­دار بود.

نتیجه گیری : کاهش سطح سرمی انسولین می­تواند عامل خطر آفرینی برای سلامتی افراد مبتلا به ژیاردیوزیس در شهرستان رودسر باشد. مراجعه سریع به پزشک در مواقع ظهور علایم این بیماری بسیار ضروری شناخته می­شود.

کلیدواژه ­هاژیاردیا لامبلیا؛ عفونت انگلی؛ هورمون انسولین؛ شهرستان رودسر

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

1-1. پیش­گفتار. 2

1-2. مقدمه. 3

1-3. بیان مساله. 4

1-4. اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش… 5

1-5. فرضیه­های پژوهش… 7

1-6. اهداف پژوهش… 7

1-7. محدوده­ی مورد مطالعه. 8

1-7-1. محدوده­ی موضوعی.. 8

1-7-2. محدوده­ی زمانی.. 8

1-7-3. محدوده­ی مکانی.. 8

1-7-3-1. استان گیلان. 9

1-7-3-2. شهرستان رودسر. 11

1-7-3-3. تاریخچه شهرستان رودسر. 12

1-7-3-4. مناطق گردشگری و ابنیه تاریخی.. 13

1-7-3-5. اقتصاد شهرستان رودسر. 16

1-7-3-6. مراکز درمانی شهرستان رودسر. 17

فصل دوم : مروری بر ادبیات و پیشینه ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 18

مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق.. 18

2-1. بخش اول :تک یاخته. 19

2-2. ساختمان سلولی تک یاخته­ها21

2-3. اعمال حیاتی تک یاخته. 23

2-4. چرخه زندگی.. 26

2-5. ژیاردیا لامبلیا28

2-5-1. خصوصیات ژیاریا لامبلیا29

2-5-2. چرخه زندگی ژیاردیا لامبلیا30

2-5-3. نشانه­های بالینی و بیماری زایی انگل ژیاردیا لامبلیا32

2-5-4. تشخیص…. 35

2-5-4-1. آزمایش مدفوع. 35

2-5-4-2. آزمایش مایع روده38

2-5-4-3. بیوپسی روده کوچک… 38

2-5-4-4. کشت… 38

2-5-4-5. تشخیص سرولوژیک… 39

2-5-5. ارتباط بین ژیاردیوزیس و فعالیت های سلولی بدن. 40

2-5-6. درمان بیماری ژیاردیوزیس… 42

2-6. بخش دوم : هورمون انسولین.. 47

2-7. سنتز و تجزیه انسولین.. 50

2-8. اثرهای فیزیولوژیک انسولین.. 53

2-8-1. اثر انسولین بر متابولیسم کربوهیدرات­ها54

2-8-1-1. اثر انسولین بر پیشبرد جذب، ذخیره و مصرف گلوکز توسط کبد. 54

2-8-1-2. اثر انسولین در پیشبرد متابولیسم گلوکز در عضله. 55

2-8-1-3 بی اثر بودن انسولین بر جذب و مصرف گلوکز بوسیله مغز. 58

2-8-2. اثر انسولین بر متابولیسم چربی.. 58

2-8-2-1. اثر زیادی انسولین بر سنتز و ذخیره چربی.. 58

2-8-2-2. افزایش ناشی از فقدان انسولین در استفاده سوخت و سازی از چربی­ها60

2-8-3. اثر انسولین بر سوخت و ساز پروتئین و رشد. 61

3-9. اساس روش الایزا در آنالیز نمونه­ها61

3-10.وسایل و تجهیزات لازم برای انجام آزمایش الایزا…………………………………………………………..62

فصل سوم : روش تحقیق.. 65

روش تحقیق 65

3-1. روش تحقیق.. 66

3-2. منابع جمع آوری اطلاعات.. 66

3-2-1. گردآوری اطلاعات علمی تخصصی.. 66

3-2-2. اطلاعات مربوط به افراد تحت مطالعه. 67

3-2-3. اطلاعات آزمایشگاهی.. 68

3-3. ابزار پژوهش… 69

3-4-1. میکروسکوپ نوری.. 69

3-4-2. سانتریفیوژ. 70

3-4-3.دستگاه الایزا71

3-4-4.دستگاه بن ماریc37……………………………………………………………………………………….72

3-4-5. وسایل و مواد لازم جهت تهیه گسترش مرطوب 72

3-4-6.وسایل و مواد لازم جهت نمونه گیری خون برای انجام تست انسولین به روش الایزار……………………73

3-4-7.وسایل و مواد لازم جهت انجام تست انسولین به روش الایزا …………………………………………….73

3-5.معرف ها و محتویات داخل کیت الایزاری Diaplus انسولین ………………………………………………74

3-6.مواد و روش ها ………………………………………………………………………………………………75

3-6-1.مواد ……………………………………………………………………………………………………….75

3-6-2.روش ها…………………………………………………………………………………………………..75

3-7.دستورالعمل کار با دستگاه الایزاریدر …………………………………………………………………………76

3-8.کنترل کالیبراسیون دستگاه الایزاریدر …………………………………………………………………………77

3-9.منابع خطا در تست های الایزا………………………………………………………………………………..78

3-10.کنترل و نگهداری دستگاه الایزاریدر ………………………………………………………………………..81

3-11.روش نمونه گیری و شناسایی افراد مبتلا به ژیاردیا لامبلیا………………………………………………….82

3-12.ارزیابی تغییرات سطح سرمی هورمون انسولین …………………………………………………………….83

3-13.جامعه آماری مورد مطالعه ………………………………………………………………………………….85

3-14.آنالیز داده ها ………………………………………………………………………………………………..86

فصل چهارم : نتایج ، بحث و نتیجه گیری.. 87

4-1. مشخصات جامعه مورد مطالعه. 88

4-2. نتایج سنجش تغییرات سطح سرمی هورمون انسولین.. 89

4-3. ارتباط بین سطح هورمون انسولین و خصوصیات فردی.. 90

4-4. تحلیل آماری تغییرات سطح سرمی هورمون انسولین.. 92

4-5. بحث و موارد. 93

4-6. نتیجه گیری و پیشنهادها96

منابع 105

پیوست الف 109

 

 

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-1. نام و تعداد جمعیت شهرستان­های مختلف استان گیلان. 11

جدول 2-1. انواع داروهای ضد ژیاردیا و میزان اثر بخشی آن ها44

جدول 2-2. دوز سفارش شده داروها و اثرات نامطلوب زیاده­روی در مصرف.. 45

جدول 4-1. تغییرات سطح سرمی هورمون انسولین در افراد مبتلا به ژیاردیوزیس یک جامعه آماری 80 نفری.. 89

جدول 4-2. تغییرات سطح سرمی هورمون انسولین در افراد سالم (فاقد نشانه­های ژیاردیا لامبلیا) یک جامعه آماری 120 نفری 90

جدول 4-3. نتایج آنالیز آماری تغییرات سطح سرمی هورمون انسولین.. 92

جدول 4-4. نتایج آنالیز آماری تغییرات سطح سرمی هورمون انسولین در گروه سنی بالاتر از 18 سال. 93

جدول 4-5. نتایج آنالیز آماری تغییرات سطح سرمی هورمون انسولین در گروه سنی کمتر از 18 سال. 93

جدول 4-6.میزان غلظت هورمون انسولین در افراد غیرمبتلا به ژیاردیوزیس (شاهد)……………………………..98

جدول 4-7.میزان غلظت هورمون انسولین در افراد مبتلا به ژیاردیوزیس………………………………………..102

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل 1-1. موقعیت جغرافیایی شهرستان رودسر. 9

شکل 2-2. اشکال مختلف انگل ژیاردیا لامبلیا. شکل تروفوزوئیت (A) و شکل کیست (B) انگل.. 30

شکل 2-3. مراحل زندگی انگل ژیاردیا لامبلیا. (1) شکل کیست انگل در محیط پایدار است و مسبب آلودگی است؛ (2) رهایی از شکل کیستی و تبدیل به تروفوزوئیت در معده؛ (3) تکثیر تروفوزوئیت به شکل طولی در نزدیک مجاری روده کوچک؛ (4) فرایند تشکیل کیست با ورود تروفوزوئیت­ها به انتهای روده بزرگ.32

شکل 2-4. رویه تشخیص و مدیریت افراد مشکوک به ژیاردیا40

شکل 2-5. ساختمان مولکولی داروهای پارامومایسین، آلبندازول، نیتروایمیدازول، مترونیدازول و فورازولیدون. 46

شکل 2-6. انسولین با دو عملکرد القایی و بازدارندگی از یک دریافت کننده؛ این آزمایش بروری بافت آدیپوز موش انجام شد. انسولین خارج سلولی تجزیه لیپید (رهایش گلیسرول از ذخایر تری گلیسیرید) و تحریک تولید لیپید (تشکیل ذخایر تری گلیسیرید از گلوکز) را همزمان انجام میدهد. لذا عمل آنابولیکی این هورمون به­واسطه دو مکانیزم هم آهنگ است.48

شکل 2-7. ساختمان مولکولی انسولین انسانی.. 49

شکل 2-8. فرایند سنتز انسولین فعال. 51

شکل 2-9 شماتیک اشکال مختلف انسولین.. 51

شکل 3-1. پرسشنامه پژوهشی برای بررسی تغییرات سطح سرمی هورمون انسولین از افراد داوطلب مراجعه کننده به مرکز بهداشتشهرستان رودسر. 68

شکل 3-2. تصویر میکروسکوپ نوری استفاده شده برای شناسایی انگل ژیاردیا لامبلیا در نمونه­های مدفوع. 70

شکل 3-3. تصویر سانترفیوژ. 71

شکل 3-4. تصویر دستگاه الایزاریدر. 71

شکل 3-5: تصویر دستگاه بن ماری c37 …………………………………………………………………72

شکل 3-6. تصویر وسایل نمونه گیری.. 73

شکل 3-7.تصویر وسایل لازم جهت انجام تست انسولین به روش الایزا………………………………………….74

شکل 3-8.تصویر گسترش مرطوب بوسیله ی سرم فیزیولوژی لوگل …………………………………………….83

شکل 4-1. پراکنش سنی جمعیت مورد مطالعه متشکل از افراد مبتلا به ژیاردیوزیس و افراد سالم (اعداد روی نمودار نشان دهنده­ی سن افراد به سال است)88

شکل 4-2. تغییرات سطح سرمی هورمون انسولین بر حسب سن در بین افراد سالم جامعه آماری تحت مطالعه. 91

شکل 4-3. تغییرات سطح سرمی هورمون انسولین در افراد مبتلا به ژیاردیوزیس بر حسب سن.. 92

شکل پ1. شماتیک فرایند شناسایی با الایزا109

شکل پ2. تصویر فرایند شستشوی پلیت­های الایزا109

شکل پ3. شماتیک فرایند شناسایی با الایزا110

شکل پ4 تصاویر میکروسکوپ نوری از کیست ژیاردیا لامبلیا با بزرگنمایی X 10. 110

شکل پ5تصاویر میکروسکوپ نوری از تروفوزوئیت ژیاردیا لامبلیا با بزرگنمایی X 10. 111

 

 محتوای فایل دانلودی:

فایل ورد قابل ویرایش

134 صفحه

 

 

 

بازدیدها: 2

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *