رفتن به نوشته‌ها

رعایت حقوق شهروندی دردادسراها و دادگاه های نظامی

رعایت حقوق شهروندی دردادسراها و دادگاه های نظامی

 

رعایت حقوق شهروندی دردادسراها و دادگاه های نظامی…

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

   

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………..

1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………

2

   

فصل اول- کلیات تحقیق………………………………………………………………………………..

3

1-1-بیان مساله……………………………………………………………………………………………………..

4

1-2-اهمیت موضوع وضرورت تحقیق………………………………………………………………………..

6

1-3-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………….

6

1-3-1-هدف اصلی…………………………………………………………………………………………..

6

1 -3-2-اهداف فرعی………………………………………………………………………………………..

7

1-4-سوال­های تحقیق…………………………………………………………………………………………..

7

1-5- فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………..

7

1-6- تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………….

8

1-6-1- سازمان قضایی نیروهای مسلح……………………………………………………………….

8

1-6-2- نیروهای نظامی……………………………………………………………………………………

8

1-6-3-دادسرای نظامی ……………………………………………………………………………………

8

1-6-4- دادگاه های نظامی………………………………………………………………………………..

8

1-6-5- حقوق شهروندی…………………………………………………………………………………

8

   

فصل دوم-ویژگی ها ووظایف وابعادحقوق شهروندی……………………………………….

9

2-1- سیرتاریخی طرح حقوق شهروندی………………………………………………………………

10

2-2- مبانی حقوق شهروندی………………………………………………………………………………

11

2-3- ویژگی های حقوق شهروندی…………………………………………………………………….

12

2-4-وظایف وحقوق شهروندان………………………………………………………………………….

12

2-5-چالش های رعایت حقوق شهروندی درایران………………………………………………..

13

2-6-آموزش شهروندی……………………………………………………………………………………….

15

2-7-چه کسی شهروند است؟……………………………………………………………………………..

17

2-8-مصادیق حقوق شهروندی درایران………………………………………………………………..

18

2-9-مفهوم شهروندی درحقوق ایران……………………………………………………………………

22

2-10-ابعادحقوق شهروندی………………………………………………………………………………..

24

2-11-مفهوم شهروندی دراسلام………………………………………………………………………….

27

2-12-انواع حقوق شهروندی……………………………………………………………………………..

30

2-13-حقوق بشر……………………………………………………………………………………………..

31

2-14-مرزشناسی حقوق بشروحقوق شهروندی……………………………………………………

33

2-15-بررسی تطبیقی برخی ازحقوق شهروندی……………………………………………………

43

2-16-احساس امنیت وحقوق شهرندی……………………………………………………………….

50

2-17-امنیت قضایی درقانون اساسی…………………………………………………………………..

53

   

فصل سوم-جایگاه حقوق شهروندی دردادسراودادگاه نظامی……………………………..

56

مبحث اول:دادسرای نظامی…………………………………………………………………………………..

57

3-1-حقوق شهروندی دردادسرای نظامی……………………………………………………………..

57

3-2- صلاحیت رسیدگی به پرونده های متهمان دردادسرای نظامی………………………….

58

3-3- حقوق مشترک متهم وشاکی دردادسرای نظامی……………………………………………..

59

3-3-1- حق داشتن وکیل……………………………………………………………………………….

59

3-3-2-حق دادرسی،کارشناس ومترجم……………………………………………………………

60

3-3-3-علنی بودن رسیدگی……………………………………………………………………………

61

3-4- حقوق شهروندی متهم دردادسرای نظامی……………………………………………………

61

3-4-1- اصل برائت……………………………………………………………………………………..

62

3-4-2- اصل منع دستگیری…………………………………………………………………………..

63

3-4-3- اصل منع شکنجه……………………………………………………………………………..

64

3-4-4- اصل سرعت ودقت………………………………………………………………………….

65

3-4-5- اصل محرمانه بودن تحقیقات………………………………………………………………..

65

3-4-6- اصل حفظ حق دفاع متهم…………………………………………………………………….

66

3-4-7- تفهیم اتهام به متهم……………………………………………………………………………..

66

3-4-8- اخذآخرین دفاع…………………………………………………………………………………

67

3-4-9- اصل بی طرفی ………………………………………………………………………………….

67

3-5- حقوق شاکی دردادسرای نظامی…………………………………………………………………..

68

3-5-1-حق دادخواهی ……………………………………………………………………………………

68

3-5-2- حق معرفی گواه وشهود………………………………………………………………………

68

3-5-3-حق درخواست ضرروزیان همراه باشکایت…………………………………………….

68

3-5-4- حق تعیین تکلیف شاکی درصورت عدم معرفی متهم توسط شاکی……………

69

3-5-5- حق درخواست احضارشهودومطلعین…………………………………………………….

69

3-5-6-حق استرداد شکایت…………………………………………………………………………….

69

3-5-7- حق شرکت درمعاینه محل وتحقیقات محلی………………………………………….

70

3-6- وظایف دادسراودادگاه نظامی درامررعایت حقوق شهروندی متهمان ومجرمان…..

70

3-7- اقتضای تحقق عدالت کیفری………………………………………………………………………

72

مبحث دوم :دادگاه نظامی……………………………………………………………………………………..

72

3-8- تشکیلات دادگاه نظامی ……………………………………………………………………………..

72

3-9- دادرسی عادلانه درهیات های انضباطی………………………………………………………….

74

3-9-1-ضرورت رعایت تضمین دادرسی عادلانه درهیات های انضباطی نیروهای مسلح

75

3-9-1-1- قلمرواعمال حق برخورداری ازدادسرا عادلانه……………………………………..

75

3-9-1-2- تحلیل قلمروکیفری…………………………………………………………………………

76

3-9-1-2-1- مفهوم مستقل قلمروکیفری………………………………………………………..

76

3-9-1-2-2- معیارهای قلمروکیفری………………………………………………………………

77

3-9-1-2-3- رابطه معیارهای قلمروکیفری……………………………………………………..

79

3-9-1-3- ضمانت اجرای انضباطی نظامی درگستره قلمروکیفری………………………..

80

3-9-2- بررسی تضمیندادرسی عادلانه درهیات های انضباطی نیروهای مسلح…………

81

3-9-2-1- تضمین مربوط به حق برخورداری ازدادرسی عادلانه ………………………..

81

3-9-2-2-میزان رعایت تضمین دادرسی عادلانه درهیات های انضباطی نیروهای مسلح

82

3-9-2-2-1- حق دسترسی به عدالت کیفری…………………………………………………..

82

3-9-2-2-2- استقلال وبی طرفی مرجع رسیدگی کننده……………………………………

83

3-9-2-2-3- حق علنی بودن دادرسی……………………………………………………………

83

3-9-2-2-4- حق رسیدگی درمدت معقول (محاکمه سریع وبدون تاخیرموجه)…..

84

3-9-2-2-5- اصل برائت………………………………………………………………………………

84

3-9-2-2-6- ضرورت تفهیم فوری وتفضیلی نوع وعلت اتهام…………………………..

85

3-9-2-2-7- حق برخورداری اززمان وتسهیلات لازم برای دفاع……………………….

86

3-9-2-2-8- حق محاکمه حضوری………………………………………………………………

86

3-9-2-2-9- حق برخورداری ازوکیل مدافع…………………………………………………..

86

3-9-2-2-10- حق مواجهه باشهود موافق (له)ومخالف(علیه)……………………………

87

3-9-2-2-11- حق برخورداری ازمترجم رایگان……………………………………………..

87

3-9-2-2-12- حق برتجدیدنظرخواهی………………………………………………………….

88

3-9-2-2-13- منع محاکمه یامجازات مجدد…………………………………………………..

88

3-10- اصول بیستگانه دادگاه نظامی ازنظرکمیسیون حقوق بشر…………………………………

88

   

فصل چهارم-روش شناسی تحقیق………………………………………………………………….

92

4-1-نوع وروش تحقیق……………………………………………………………………………………….

93

4-2-جامعه آماری……………………………………………………………………………………………….

93

4-3-حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………

94

4-4- فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………..

94

4-5- سوالاصلی پژوهش……………………………………………………………………………………..

94

4-6- سوال های فرعی پژوهش……………………………………………………………………………

94

4-7- نتایج فرعی……………………………………………………………………………………………….

96

4-8- تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………..

96

4-9- یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………….

117

   

فصل پنجم-نتیجه گیری ،پیشنهادها وارائه راهکارها…………………………………………

119

5-1- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………..

120

5-2 – پیشنهادها وارائه راهکارها………………………………………………………………………..

125

فهرست منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………

127

ضمیمه…………………………………………………………………………………………………………….

131

چکیده

حقوق شهروندی ازجمله مفاهیمی است که در چند دهه اخیر در کشورمان مورد توجه قرار گرفت وبه نظر می رسد امروزه در دستگاه قضایی مطمح نظر مسئولین امر نیز واقع شده باشد و درسطح جامعه نیز به صورت مطالبه عمومی درآمده است. با توجه به اهمیت این موضوع تحقیق حاضر درصدد بررسی وضعیت حقوق شهروندی در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان یکی ازسازمان های زیر مجموعه قوه قضائیه است. دراین تحقیق علاوه برروش کتابخانه ای وجمع آوری مطالب پیرامون ابعاد حقوق شهروندی از روش میدانی(پرسشنامه) جهت بررسی نگرش افرادی که به سازمان قضایی مراجعه می کنند استفاده شده است جامعه آماری این پژوهش100نفراز مراجعینی هستند که به سازمان قضایی نیروهای مسلح مراجعه وپرسشنامه راتکمیل کردند نتایج تحقیق نشان داد از دیدگاه بیشتر افرادی که به سازمان قضایی مراجعه می کنند حقوق شهروندی رعایت می شود و از برخورد کارکنان ، نحوه دادرسی ، تناسب آراء با جرایم، امکان دفاع، رعایت آیین دادرسی در دادسرا ودادگاه های نظامی وضعیت بازداشتگاه ها راضی هستندو مولفه های شهروندی از نظراکثر پاسخگویان در دادسرا ودادگاه های نظامی رعایت می شود اگرچه دراین زمینه خلاء های قانونی وجود دارد. با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می شود سازمان قضایی نسبت به اطلاع رسانی مراجعین اعم از نظامیان وغیرنظامیان درباره وظایف وصلاحیت های این سازمان اقدام های موثری انجام دهد وهمچنین خلاء های قانونی در زمینه حقوق شهروندی را از طریق نهادهای قانونی رفع نماید.

کلید واژه : حقوق شهروندی ، سازمان قضایی ، دادسرای نظامی ، دادگاه نظامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

بازدیدها: 0

منتشر شده در دسته‌بندی نشده

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *