فروش فایل,کسب درآمد فروش فایل

شبیه سازی سه درجه آزادی موشک بالستیک

شبیه سازی سه درجه آزادی موشک بالستیک

مؤلف:

حمیدرضا نادری حسین آبادی

ناشر :

انتشارات آموزشی و پژوهشی بوعلی

برای حصول اطمینان از حرکت موشک در مسیر تعریف شده، استفاده از سیستم کنترل پرواز قابل اطمینان ضروری است. سیستم کنترل پرواز موشکهای مختلف بر حسب نوع و نحوه عملیات آنها از تنوع عمدهای برخوردارند. در برخی موشکها از کنترل کلاسیک و در برخی دیگر از مباحث مدرن این بحث بهره گرفته شده است. موشکهای قدیمی و بسیاری از موشکهای فعلی، جهت پایین آوردن هزینه طراحی و سادگی کار و به دلیل در دسترس نبودن المانهای نظامی سازنده اینگونه کنترل کننده ها، هنوز هم از کنتیرل کننده های سنتی و کالسیک استفاده میکنند.
اهداف اصلی
 مدلسازی سه درجه آزادی موشک
 طراحی برنامه فراز
 طراحی کنترلر کالسیک
فرضیات مساله
فرضیات زیر در این پروژه در نظر گرفته شدهاند.
 موشک زمین به زمین دو مرحلهای برد بلند میباشد.
 موشک به صورت جسم صلب در نظر گرفته میشود.
شبیهسازی سه درجه آزادی موشک بالستیک
 موشک متقارن است.
 پرتاب به صورت قائم خواهد بود.
 تغییرات مرکز جرم در راستای محور طولی است.
 زمین یک مرجع اینرسی در نظر گرفته میشود.
روابط و مفاهیم اولیه
به منظور شبیه سازی مسیر پرواز موشک و کنترل آن نیاز به استفاده از معادلات حرکتی موشک میباشد. ابتدا دستگاههای مختصات مورد نیاز بیرای توصییف معادلات حرکت، تعریف شده و سپس نحوه استنتاج معادلات حرکت بیان می شود. پس از آن نیروها و ممان های موثر بر موشک بالستیک زمین به زمین در حین پرواز مورد بحث قرار خواهید
گرفت. در نهایت نیز پارامترهای فیزیکی موشک همچون جرم، ممان اینرسی و … تعریف خواهند شد.

برای دریافت این کتاب اینجا را کلیک کنید

درباره‌ی g74RdbLsQ3

حتما ببینید

كتاب کامل تخصصی تئوری حسابداری ۲ هندریکسون ترجمه علی پارسائیان

كتاب کامل تخصصی تئوری حسابداری ۲ هندریکسون ترجمه علی پارسائیان   توجه:لینک دانلود فایل پس …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تصویر ثابت